קורסים וסדנאות מקוונים:
החזר מלא עד 14 יום מהרכישה מכל סיבה שהיא.
לא מרוצים, לא שילמתם.

קורסים וסדנאות:
הפסקת לימודים:

בית הספר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את לימודיו של סטודנט מכל סיבה שהיא.

החזר שכר הלימוד:
1. דמי רישום: החזר בגין דמי רישום יתאפשר תוך 14 יום בלבד ממועד התשלום ובתנאי שטרם עבר מבחן התאמה. לאחר פרק זמן זה, לא יינתן החזר מכל סיבה שהיא.
2. הפסקת לימודים/חידוש לימודים: החזר התשלום בסעיפים שלהלן מתייחס לשכר הלימוד.
3. הפסקת לימודים: סטודנט שמסיבה כלשהי מעוניין להפסיק את לימודיו בביה”ס, יפנה למינהל הסטודנטים בכתב ויודיע על כוונתו. ההודעה תימסר ע”י הסטודנט באחת משתי הדרכים- או בדואר רשום או במסירה אישית.

ביטול לימודים:
*בסדנאות ניתן לבטל עד שבוע לפני פתיחת הסדנא.
1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן תשע”א, 2010, באם בקשת הביטול תתקבל בתוך 14 יום מיום ההרשמה, ובלבד שהביטול ייעשה עד 7 ימי עסקים מתחילת הקורס, יחוייב המבטל ב-5% משכר הלימוד המלא בקורס.
2. במקרה של ביטול לימודים לאחר 14 יום ועד לחודש לפני תחילת הלימודים- יוחזר שכה”ל, באם שולם, בניכוי של 10%. במקרה של ביטול בתקופה של חודש לפני תחילת הלימודים ועד תחילתם- יוחזר שכר הלימוד, באם שולם, בניכוי של 25%.
3. במקרה של ביטול לימודים בתקופה מיום תחילת הלימודים ועד 14 יום מתאריך פתיחת שנה”ל: יוחזרו 70% משכה”ל.
4. במקרה של ביטול לימודים בתקופה מיום תחילת הלימודים ועד 21 יום מתאריך פתיחת שנה”ל: יוחזרו 50% משכה”ל.
5. במקרה של ביטול לימודים בתקופה מיום תחילת הלימודים ועד 30 יום מתאריך פתיחת שנה”ל: יוחזרו 20% משכה”ל.
6. במקרה של ביטול לימודים לאחר 30 יום ממועד תחילתם – לא יוחזר שכר הלימוד, גם אם התלמיד לא השתתף בקורס בפועל. מועד ביטול הלימודים הוא המועד בו התקבלה על כך ההודעה בכתב.

דחיית המשך לימודים:
1. סטודנט שמסיבה כלשהי מעוניין “להקפיא” את לימודיו בבית הספר, יפנה למינהל הסטודנטים בכתב.
2. סטודנט שהחליט על הקפאת לימודיו יפנה בכתב תוך מתן סיבה ראויה להקפאה.
3. הקפאת הלימודים תתאפשר למשך שנתיים והתלמיד מבין כי לא ידוע מראש על פתיחת קורס נוסף ואם כזה לא יפתח לא יקבל התלמיד החזר!
4. התלמיד רשאי להמשיך לימודי בקורס אחר או בסדנאות בהתאם למקום פנוי ולפתיחתן.
5. במידה ותאושר הבקשה בית הספר שומר לעצמו את הזכות לבחון את ידיעותיו של כל סטודנט המבקש לחדש את לימודיו.